Studia podyplomowe

Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

O studiach

Przetwarzanie dużych zbiorów danych (Big Data) stało się kluczową umiejętnością specjalistów z obszaru Data Science. Coraz więcej firm z sektora prywatnego, takich jak banki, czy sieci handlowe, ale też agencji rządowych i instytucji publicznych korzysta z rezultatów osiągniętych dzięki analizie dużych zbiorów danych.

Efektywne przetwarzanie danych tego typu wymaga posiadania odpowiedniego repertuaru metod i narzędzi, które dostosowane są do specyfiki Big Data. Tego rodzaju zestaw kompetencji pozwala wspierać firmy i organizacje mające do czynienia z dużą ilością danych w podejmowaniu decyzji biznesowych, przewidywaniu kluczowych dla nich parametrów i wyciąganiu wniosków na podstawie danych historycznych.

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności analizy dużych zbiorów danych, zrozumienie podstaw, celu i obszaru zastosowania rezultatów takiej analizy. W czasie studiów słuchacze zapoznają się z najważniejszymi współczesnymi narzędziami i technologiami związanymi z zagadnieniami Big Data: Apache Hadoop i Spark w ujęciu programistycznym (MapReduce), analitycznym (Pig i Hive) i administracyjnym, a także bazy NoSQL, elementy programowania współbieżnego w językach funkcyjnych oraz podstawy uczenia maszynowego w kontekście przetwarzania dużych ilości danych.

Dla kogo są przeznaczone nasze studia?

Studia przeznaczone są dla osób, które zainteresowane są wykorzystaniem potencjału analizy dużych zbiorów danych w celu wspierania procesu podejmowania decyzji: w biznesie, nauce i innych obszarach działalności. Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w języku Java oraz podstawowa znajomość zagadnień związanych z bazami danych i językiem SQL.

Dlaczego warto studiować Big Data na PW?

Studia prowadzone są przez praktyków: osoby na co dzień stosujące narzędzia i metody analizy dużych zbiorów danych w celu rozwiązania konkretnych problemów. Kadrę stanowią zarówno osoby pracujące w biznesie, jak w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, który ma wieloletnie doświadczenie w obszarze eksploracji danych, implementacji systemów eksploracji tekstu, budowy ontologii, wyszukiwania informacji, sztucznej inteligencji.

Zobacz jaki obszar zagadnień obejmuje Big Data

Program studiów Big Data

Studia obejmują 197 godzin zajęć realizowanych w większości w trybie warsztatów w trakcie zjazdów weekendowych w ciągu 2 semestrów. Ukończenie studiów następuje po obronie pracy końcowej. Szczegółowy terminarz zajęć znajduje się tutaj.

Słuchacze zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą problemów skali Big Data.

Nauczysz się:

Słuchacze poznają historię oraz definicję zagadnienia Big Data, ekosystem stosowanych narzędzi oraz powszechnie wykorzystywanych języków programowania, podział ról i obowiązków spotykany w rozwiązaniach Big Data, różnice pomiędzy przetwarzaniem wsadowym a strumieniowym oraz ich zastosowania

PROWADZĄCY: mgr Patryk Pilarski, Rafał Kaszczuk, Aleksander Wawer

W ramach przedmiotu słuchacze rozwiną umiejętności związane z przetwarzaniem i analizą danych.

Nauczysz się:

Obsługi najważniejszych poleceń oraz narzędzi w systemie Linux, struktury i składni języka programowania Python, wykorzystania kolekcji oraz dedykowanych bibliotek do efektywnego przetwarzania danych takich jak NumPy, Pandas i Matplotlib.

Wykorzystasz:

Python

PROWADZĄCY: dr inż. Piotr Nazimek

Słuchacze zdobędą ogólną wiedzę dotyczącą baz typu NoSQL, ich funkcjonalnościach, zastosowaniach i ograniczeniach. Dzięki temu będą mogli wybrać właściwą bazę danych dla swoich projektów.

Nauczysz się:

W ramach modułu Cassandra: Uczestnicy w trakcie zajęć poznają rozwiązanie Apache Cassandra - pokrewne Google Bigtable lub Amazon Dynamo. Zarówno na poziomie czysto praktycznym - jak również zagłębiając się w architekturę systemów rozproszonych i analizując jak konieczność zapewnienia wysokiej dostępności wpływa na cały proces modelowania danych.

W ramach modułu MongoDB: Po przeprowadzonych zajęciach słuchacze zdobędą umiejętności pozwalające na samodzielną instalacje oraz konfigurację bazy MongoDB. Zostaną zapoznani z hierarchicznym modelem danych oraz jego obsługą poprzez wbudowany w MongoDB język zapytań. Uczestnicy zdobędą umiejętności z zakresu używania Aggregation Framework, który pozwoli im na manipulacje na dużych zbiorach danych. Po zakończonych zajęciach słuchacze zdobędą również wiedzę pozwalająca im na rozpraszanie zbioru danych MongoDB za pomocą replikacji oraz shardingu.

Wykorzystasz:

Cassandra, Docker, Python, Jupyter notebooks, MongoDB, JSON, JavaScript, Robomongo

PROWADZĄCY: mgr inż. Tomasz Fortuna, Rafał Kaszczuk

Słuchacze zapoznają się ze specyfiką projektowania rozwiązań Big Data. Przedstawiony zostanie szereg konkretnych technologii z rodziny Big Data, zarówno klastrowych jak i chmurowych, odpowiednich do różnego rodzaju problemów. Poruszona zostanie również integracja systemów Big Data z istniejącymi systemami i oprogramowaniem.

Nauczysz się:

Projektować i dobierać odpowiednie rozwiązania Big Data do zadanego problemu

Wykorzystasz:

Apache Hadoop, Apache Spark

PROWADZĄCY: dr inż. Jakub Nowacki

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione podstawowe typy usług na chmurach obliczeniowych oraz zastosowania wirtualnych instancji, w tym wykorzystanie rozwiązań platformowych do składowania i przetwarzania danych. Ponadto słuchacze poznają zagadnienia związane z architekturą w oparciu o chmurę oraz z analityką i uczeniem maszynowym w chmurach.

Nauczysz się:

Słuchacze nauczą się implementować infrastrukturę jako kod, przetwarzać dane wsadowe i strumieniowe używając usług chmurowych Amazon Web Services. Poznają podstawowe techniki projektowania architektury z użyciem usług chmurowych na przykładzie środowiska AWS.

Wykorzystasz:

AWS (EC2, EMR, S3, Athena, Lambda, Glue, SageMaker, usługi kognitywne i AI) przeglądowo Google, Azure

PROWADZĄCY: mgr inż. Radosław Szmit

W ramach przedmiotu przedstawiony zostanie podstawowy zbiór problemów Big Data i ich rozwiązania z pomocą narzędzi rodziny Apache Spark oraz Apache Hadoop. Słuchacze będą świadomi zalet i wad tych narzędzi w podejściu do rozwiązania problemów biznesowych.

Nauczysz się:

W ramach modułu Spark: W ramach przedmiotu słuchacze zapoznają się z Apache Spark w sposób prakatyczny i kompleksowy. Poznają problemy w rozwiązaniu których pomaga ta technologia. Uczestnicy nauczą się pracować z danymi wsadowymi i strumieniowymi. Posiądą praktyczną umiejętność przetwarzania dużych danych w sposób szybki i wydajny pisząc zwięzłe i klarowne aplikacje.

W ramach modułu Hadoop:W trakcie zajęc słuchacze poznają w praktyce Hive, będą tworzyli tabele partycjonowane oraz kubełkowane, jak również będą przetwarzać rozproszone dane przy pomocy silników MapReduce oraz Tez. Słuchacze zapoznają się także z najważniejszymi poleceniami rozproszonego systemu plików Hadoop Distributed File System (HDFS), dowiedzą się czym jest YARN oraz jak używać zarządzanych przez niego zasobów oraz zdobęda umiejętności z zakresu tworzenie workflowów w Oozie.

Wykorzystasz:

Spark (RDD, DF, streaming), Jupyter, Kafka, EMR i S3, HDFS, Hive, Yarn, MapReduce, Tez, Oozie, Zeppelin

PROWADZĄCY: Patryk Pilarski, Kamil Szpakowski

Prezentacje w ramach przedmiotu obejmują przegląd komercyjnego wykorzystania wybranych metod z obszaru Data Science i Big Data, w szczególności następujące zagadnienia:

Data Science jako proces
Rola Data Science w firmie, Kompetencje i narzędzia Data Science, Zarządzanie procesem analityki danych, Wnioskowanie na podstawie danych, Rodzaje problemów analitycznych i modeli, Projektowanie eksperymentu i prezentacja wyników.

Wyzwania w pracy Data Scientist w organizacji
Błędy poznawcze w prezentacji i wizualizacji danych, Błędy poznawcze w zbieraniu i przygotowywaniu danych, Walka z manipulacją, Pozyskiwanie danych w organizacji, Ograniczenia prawne i formalne w pracy z danymi, Moralne aspekty pracy z danymi

Rekomendacja i personalizacja w serwisach internetowych
Systemy rekomendacji/personalizacji danych. Learning to rank - jak nauczyć wyszukiwarkę rankingowania? Jak zbierać informacje o użytkownikach serwisów internetowych?

Analityka Big Data w banku
Rodzaje danych gromadzonych przez banki. Źródła danych zewnętrznych, Architektura klastra Hadoop na przykładzie mBanku, Przykłady analiz z wykorzystaniem metod Big Data (Hive/Spark), Techniki oraz przykłady wizualizacji danych (R Shiny), Rys regulacyjny dotyczący przechowywania i przetwarzania danych dotyczących klientów oraz potencjalnych klientów.

Wykorzystanie zasobów informacji niestrukturalnej w dużych przedsiębiorstwach
Architektura informacji, Architektura systemów wyszukiwania Przetwarzania języka naturalnego, Podstawowe zastosowania biznesowe w przedsiębiorstwach: zarządzanie wiedzą, portal dostępu do informacji, aplikacje specjalizowane oparte na sinikach wyszukiwania.

PROWADZĄCY: drr inż. Robert Bembenik

Dane o rozmiarach Big Data nie biorą się znikąd. Zbudowania repozytorium danych kwalifikujące się pod definicję Big Data wymaga czasu oraz odpowiednich narzędzi. Data Ingestion, czyli pobieranie albo dosłownie spożycie danych, polega na przemieszczaniu danych, szczególnie nieustrukturyzowanych, z miejsca pochodzenia czy wytworzenia, do systemu tj. Hadoop gdzie mogą być przechowane i analizowane.

Nauczysz się:

Budować efektywny system kolekcjonujący, przetwarzający i wprowadzający strumienie danych do systemu Big Data.

Wykorzystasz:

Apache Flume, Apache NiFi, Apache Kafka, Apache Flink

PROWADZĄCY: mgr inż. Piotr Florczyk

Nauczysz się:

W ramach zajęć słuchacze nauczą się trenować i oceniać modele uczenia maszynowego we współczesnych środowiskach big data. Metody będą mieć po części charakter uniwersalny, ale w ramach zajęć skupimy się przede wszystkim na problemach przetwarzania tekstów i obrazów. Przykładowe problemy, z jakimi zmierzymy się na laboratoriach to rozpoznawanie obiektów na zdjęciach oraz rozpoznawanie wydźwięku tekstu (opinion mining albo sentiment analysis).

Wykorzystasz:

Python / Jupyter notebooks. Narzędzia: numpy, scikit-learn, Spark MLlib, Keras, Tensorflow

PROWADZĄCY: dr inż. Aleksander Wawer

Wykładowcy

Piotr Florczyk

Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. W SAS Institute od 2011 roku jako Technical Training Consultant. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z oprogramowania SAS jak i obszarów, które oprogramowania SAS adresuje. Wiedzę i umiejętności zdobył w licznych projektach podczas implementacji rozwiązań SAS zarówno w aspekcie technologicznym, jak i biznesowym.

Łukasz Kobyliński

Chief Science Officer w Sages oraz adiunkt w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, gdzie prowadzi projekty w Zespole Inżynierii Lingwistycznej. Od wielu lat zajmuje się analizą danych i uczeniem maszynowym, początkowo w odniesieniu do obrazów - w roku 2012 obronił doktorat na Politechnice Warszawskiej z tego zakresu - a obecnie w zastosowaniu do przetwarzania języka naturalnego. Szczególnie zainteresowany lingwistyką korpusową, morfologią i semantyką tekstu, a także efektywnym przetwarzaniem dużych zbiorów danych.

Piotr Nazimek

Piotr Nazimek pracuje zawodowo od 2003 roku, głównie w projektach wykorzystujących karty elektroniczne takich jak systemy płatnicze i transportowe. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki nadany przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Zakres jego zainteresowań obejmuje szeroko pojęte bezpieczeństwo systemów komputerowych oraz inżynierię oprogramowania. Bierze udział w pracach Komitetu Technicznego Nr 172 ds. Kart Identyfikacyjnych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji i wystąpień konferencyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu praktycznego stosowania kryptografii w systemach komputerowych.

Jakub Nowacki

Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Bristolskiego, gdzie obronił doktorat z matematyki stosowanej. Na co dzień łączy umiejętności analityczne i programistyczne. Najbardziej interesuje się rozproszonym przetwarzaniem i analizą dużych zbiorów danych. Zaczynał przygodę z programowaniem w językach C i C++, jednak obecnie najlepiej czuje się w świecie Javy i Pythona.

Radosław Szmit

Związany z Politechniką Warszawską, aktualnie pracujący nad rozprawą doktorską z zakresu Big Data i NLP. Twórca polskiej wyszukiwarki internetowej NEKST stworzonej przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz Otwartego Systemu Antyplagiatowego realizowanego przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. Zawodowo konsultant IT specjalizujący się w rozwiązaniach Java Enterprise Edition, Big Data oraz Business Intelligence, trener IT w firmie Sages, zwolennik Agile oraz Software Craftsmanship, członek Warsaw Java User Group, Warsaw Hadoop User Group, Data Science Warsaw oraz Stowarzyszenia Software Engineering Professionals Polska.

Aleksander Wawer

Adiunkt w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, gdzie obronił w 2013 doktorat dotyczączy algorytmów rozpoznawania wydźwięku (ang. sentiment analysis) w języku polskim. Pracuje również w laboratorium Text Mining Samsunga, gdzie zajmuje się praktycznymi implementacjami technologii językowych. Zainteresowania i wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmują przetwarzanie języka naturalnego, składniowe i semantyczne. Ostatnio zafascynowany głębokim uczeniem maszynowym i wielowarstwowymi sieciami neuronowymi oraz ich zastosowaniami do rozpoznawania znaczenia fraz i zdań.

Bartłomiej Twardowski

Adiunkt w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Politechniki Warszawskiej. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki, gdzie w ramach badań pracował nad systemami rekomendacji oraz metodami personalizacji danych. Od wielu lat związany z komercyjnym aplikowaniem systemów uczących, metod eksploracji danych (m.in. Grupa Allegro, Adform). Z racji skali zagadnień - ekosystem Big Data stał się jego codziennym podwórkiem zmagań. Zafascynowany trudnymi projektami wykorzystującymi metody sztucznej inteligencji do praktycznych zastosowań oraz badaniami naukowymi w obszarze ML oraz sztucznych sieci neuronowych.

Paweł Wróblewski

Absolwent Wydziału Matematyki i Nauk informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się systemami wyszukiwania i analizy danych. Jest zafascynowany najnowszymi osiągnięciami z zakresu przeszukiwania informacji i ewolucji technologii internetowych. Swoje zafascynowanie stara się przełożyć na budowanie rozwiązań pozwalających na łączne wyszukiwanie i analizę danych tekstowych i strukturalnych, charakteryzujących się wysoką wydajnością i innowacyjnością. Stara się promować nowe ujęcie systemów klasy Business Intelligence czy tzw. Big Data, włączając w nie dane tekstowe i analizy lingwistyczne. Od 2012 roku odpowiada za polski oddział szwedzkiej firmy Findwise, wcześniej pracował dla Asseco Poland, ABG, Acsys.

Kamil Żbikowski

Obecnie Senior IT Manager będący liderem zespołu data science w mBanku. W przeszłości Software Architect współtworzący algorytmiczny fundusz inwestycyjny wykorzystujący metody sztucznej inteligencji oraz data mining. IT Manger w Turbine Analytics, firmie specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań wspierających zarządzanie funduszami oraz ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. Współtwórca oraz CTO Bazaar Blockchain Technoglogies Ltd., firmy zajmującej się dostarczaniem w zautomatyzowany sposób płynności dla giełd Bitcoin. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka. Równolegle ukończył studia na kierunku Finanse i Rachunkowość SGH. W ramach swoich publikacji posiada pozycje w najlepszych światowych journalach z zakresu sztucznej inteligencji. Jest posiadaczem najwyższego certyfikatu Oracle – Oracle Certified Master, Java EE Enterprise Architect. Zwolennik i propagator Agile.

Katarzyna Chodarcewicz

Absolwentka Wydzialu Fizyki Politechniki Warszawskiej. Praktyczną wiedzę z zakresu przetwarzania dużych wolumenów danych oraz zastosowania algorytmów Machine Learning zdobyła m.in. pracując dla Microsoftu w Londynie. Obecnie na co dzień pracuje w projektach związanych z szeroko pojętym Data Science w Lingaro, polskiej firmie świadczącej usługi z zakresu IT. Ze względu na rozmiar danych jedną ze stosowanych w projektach technologii, w której się specjalizuje, jest Apache Spark.

Patryk Pilarski

Data scientist, trener. Dobrze czuje się w pracy z danymi w każdym rozmiarze – od dużych po małe. Chętnie poznaje nowe technologie oraz języki programowania i wykorzystuje je do rozwiązywania interesujących problemów. Zawodowo od zawsze pracował (i ma nadzieję robić to nadal) na projektach łączących w sobie wyzwania z zakresu analizy i inżynierii danych – wykorzystując do tego pojedyncze maszyny, klastry obliczeniowe, rozwiązania chmurowe oraz odrobinę kreatywności i zdolności analitycznych.
Ulubiony język – Python. Ulubiony sport – czytanie.

Rada Programowa

Robert Bembenik

Kierownik Studium

Krzysztof Dąbrowski

CIO/CTO, mBank S.A.

Piotr Gawrysiak

Profesor Nadzwyczajny, Instytut Informatyki PW

Łukasz Kobyliński

Chief Science Officer, Board Member, Sages

Jakub Koperwas

JEE Consultant & Partner, Sages

Radosław Lipiński

Senior Team Manager, Roche

Mieczysław Muraszkiewicz

Profesor, Instytut Informatyki PW

Jakub Nowacki

Senior Software Engineer, CodiLime

Andrzej Olękiewicz

Digital R&D Director, TNS Polska SA

Robert Stanikowski

Partner and Managing Director, CEE Technology Advantage Practice Leader, The Boston Consulting Group

Paweł Wróblewski

Regional Manager, Findwise

Rekrutacja i opłaty na semestr letni 2020

W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć absolwenci kierunków ścisłych studiów wyższych 1. i 2. stopnia. W przypadku osób z dyplomem z zakresu nauk humanistycznych przeprowadzana jest rozmowa rekrutacyjna. Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie:

Wzór umowy zawieranej przez kandydatów na studia z Politechniką Warszawską (do zapoznania) dostępny jest tutaj.

Termin składania dokumentów: 20 lutego 2020

Początek zajęć: luty 2020

Dokumenty (pospisany wniosek z rekrutacji oraz kopię dyplomu ukończenia studiów) należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki, pok. 204, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 00-665 Warszawa, Nowowiejska 15/19, w godzinach 9:00 – 15:30, lub elektronicznie na adres: agnieszka.skalska2@pw.edu.pl.

 • Opłaty

  10 000 PLN / rok
 • I rata - 6 000 PLN
  opłatę należy wnieść do 21 lutego 2020
 • II rata - 4 000 PLN
  opłatę należy wnieść do 14 września 2020
 • Liczba miejsc: ograniczona
 • Minimalna liczba osób: 24
 • Zapisz się

UWAGA 1: Faktury VAT w formie papierowej z tytułu opłat za studia podyplomowe generowane są po dokonaniu płatności zgodnie z danymi zamieszczonymi w systemie i na życzenie uczestnika studiów podyplomowych, na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie faktury VAT.

UWAGA 2: Z tytułu opłat za studia podyplomowe faktury VAT mogą być wystawione wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej czyli osobę („Słuchacza” studiów podyplomowych), która zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej stanowiącą zał. nr 7 do uchwały nr 332/XLVIII/2015 Senatu PW z dnia 23.09.2015 r. W przypadku, gdy opłata za studia podyplomowe wnoszona jest przez firmę, istnieje możliwość, aby na fakturze firma ta została wskazana jako „płatnik” a uczestnik studiów podyplomowych jako „nabywca” usługi edukacyjnej. W takiej sytuacji niezbędne jest przekazanie przez firmę stosownego oświadczenia.

W razie ewentualnych pytań prosimy kontaktować się z Działem Finansowym Instytutu Informatyki, tel. 22 234 7664.

Dla słuchaczy


Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW dot. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia stacjonarne na Politechnice Warszawskiej, również zajęcia na studiach podyplomowych, są zawieszone w terminie 12 marca - 14 kwietnia. W tym okresie zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywać się w trybie zdalnym, zgodnie z planem zajęć.

Terminarz zjazdów, edycja 2019Z
Semestr I 5-6 paź 19-20 paź 9-10 lis 23-24 lis 7-8 gru 11-12 sty 25-26 sty 8-9 lut
Semestr II 7-8 mar 21-22 mar 4-5 kwi 25-26 kwi 16-17 maj 30-31 maj 20-21 cze

Lokalizacja sal: wejście przez podwórze, wejście przez piwnicę

Plan zajęć, semestr I ed. 2019Z: grupa 1, grupa 2

Plan zajęć, semestr II ed. 2019Z: grupa 1, grupa 2

Terminarz zjazdów, edycja 2020L
Semestr I 29 lut-1 mar 14-15 mar 28-29 mar 18-19 kwi 9-10 maj 23-24 maj 6-7 cze

Plan zajęć, semestr I ed. 2020L: grupa 1, grupa 2

Praca końcowa

Ukończenie studiów następuje po przygotowaniu i obronie pracy końcowej. W trakcie przygotowania pracy końcowej należy uwzględnić poniższe wskazówki:

 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

  Instytut Informatyki
  ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

 • Sekretariat Studiów Podyplomowych
  pok. 204, II piętro

  mgr Agnieszka Skalska

  tel.: 22 234 7432
  fax: 22 234 6091
  e-mail: Agnieszka.Skalska2@pw.edu.pl

 • Dział Finansowy Instytutu Informatyki
  pok. 203, II piętro

  mgr Joanna Konczak

  tel.: 22 234 1395
  e-mail: J.Konczak@ii.pw.edu.pl

 • Kierownik
  pok. 302, III piętro

  dr inż. Robert Bembenik

  tel.: 22 234 7715
  e-mail: R.Bembenik@ii.pw.edu.pl

Partnerzy merytoryczni

 • Sages
 • Sas
 • Tableau
 • Allegro
 • Lingaro

Patroni medialni

 • Bulldogjob
 • Otouczelnie
 • Praca
 • Koło Naukowe Informatyków
 • Koło Naukowe Data Science